Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Керуючий санацiєю

 

 

 

Костюк Олег Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

14.08.2014

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

01056356

4. Місцезнаходження

64300, м. Iзюм , Харкiвська обл., в їзд Ювiлейний 1

5. Міжміський код, телефон та факс

(05743)22550 (05743)31507

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.08.2014

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http:// itrz.com.ua/about/emitent

в мережі Інтернет

14.08.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про посадових осіб емітента

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

X

10. Інформація про заміну управителя

X

11. Інформація про керуючого іпотекою

X

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

X

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

X

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

X

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

X

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

X

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

X

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

X

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Примітки:
Посади корпоративного секретаря немає. Товариство не займається видами дiяльностi, що квалiфiкуються як переробна,добувна промисловiсть або виробництво елетроєнергiї,газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї наводиться.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя АОО №169349

3. Дата проведення державної реєстрації

03.05.2011

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

72244300.00000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

231

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.17 Ремонт i технiчне обслугогування iнших транспортних засобiв., 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу., 25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв.

10. Органи управління підприємства

Згiдно статуту: Загальнi збори акцiонерiв,Правлiння,Спостережча рада,Ревiзiйна комiсiя.На дату складання квартальної звiтностi триває процедура санацiї вiдповiдно до Ухвали Господарського суду Харкiвської областi вiд 18.11.2010року (справа №Б-39/02-09 вх.№162/02-39,тому органом управлiння є керуючий санацiєю.Керуючий санацiєю Костюк Олег Григорович, Головний бухгалтер Лобанова Наталья Миколаївна.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Банк ПАТКБ "ПРАВЄКС-БАНК"

2) МФО банку

380838

3) поточний рахунок

26008700249370

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

*

5) МФО банку

*

6) поточний рахунок

*

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВ "РЕАКОМП-IНВЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

36816015

4. Місцезнаходження

61038,м.Харкiв,пр. П ятдесятирiччя ВЛКСМ

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263471

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

(057)762-73-38 (057)738-77-12

8. Вид діяльності

1

9. Опис

1


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01.08.2001

381/1/01

ДКЦПФР

*

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

288977200

0.25

0

Опис

*


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

0

X

X

Опис:

*


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

за ЄДРПОУ

01056356

Територія

 

за КОАТУУ

6310400000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

33.17

Середня кількість працівників

231

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

в їзд Ювiлейний 1,м.Iзюм,Iзюмський район,Харкiвська обл.

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 14.08.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

1024

1022

1024

первісна вартість

1001

1088

1088

1088

накопичена амортизація

1002

64

66

64

Незавершені капітальні інвестиції

1005

3773

3499

3773

Основні засоби:

1010

26682

26166

26682

первісна вартість

1011

56120

56120

56120

знос

1012

29438

29954

24438

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

31479

30687

31479

II. Оборотні активи

Запаси

1100

9056

8426

9056

Виробничі запаси

1101

3892

3529

3892

Незавершене виробництво

1102

2969

2978

2969

Готова продукція

1103

2195

1919

2195

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1171

957

1171

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

603

674

603

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

42

34

42

Готівка

1166

1

1

1

Рахунки в банках

1167

41

33

41

Витрати майбутніх періодів

1170

2

2

2

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

335

286

335

Усього за розділом II

1195

11209

10379

10379

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

42688

41066

42688

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

72244

72244

72244

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

721

721

721

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-74714

-76619

-74714

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-1749

-3654

-1749

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

399

341

399

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

399

341

399

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

8539

8539

8539

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

5642

5642

5642

за розрахунками з бюджетом

1620

12973

13191

12973

за у тому числі з податку на прибуток

1621

2113

2113

2113

за розрахунками зі страхування

1625

7773

7976

7773

за розрахунками з оплати праці

1630

6059

6438

6059

за одержаними авансами

1635

1093

893

1093

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1959

1700

1959

Усього за розділом IІІ

1695

44038

44379

44038

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

42688

41066

42688

 

Примітки

Розшивровка дебиторської та кредиторської заборгованностi станом на 31,03,2014р. має мiсто дебiторська заборгованiсть за товари,роботи та послуги в сумi 1618,5тисю грн.,резерв сумнiвних боргiв складає 661,9 тис. грн.(стр.1125Ф1 Баланс),а також iнша поточна дебiторська заборгованнiсть в сумi 673,5тис. грн.(стрю 1155 Ф1 Баланс. Данi суми заборгованостi можно розшифрувати як:Стрю 1125-Ф1 Баланс:За ремонт колiсних пар:-260,4 тис.грн..Завиконнанi послуги:-887,0тис.грн..За збереження тепловозiв:26,3тис.грн..За послуги з ремонту колiнчатих валiв блокiв дизеля-49,3тис.грн.Стр1155 Ф1 Баланс :За матерiали 150,9 тис. грн.. За квартплату та аренду : 15,2тис. грн..За послуги :432,2тис. грн.Iншi послуги75,2тис.грн..Станом на 31,03,2014року по ВАТ "IТРЗ" має мiсце кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 35839,8тис. грн.,а саме стр. 1615 Ф1Баланс За запаснi частини i матерiали 5070,4тис.грн.За запаснi частини до монтажу та обладнання 571,7тис. грн. Стр.1635 Ф1 Баланс з одержаних авансiв. За виготовлення запасних частин,виконання робiт та послуг:893,2тис.грн. Стр.1620 Ф1 Баланс ПДВ-4776,9тис.грн.Податок на землю-2238,6тис.грн.,податок на прибуток -2113,4тис.грн.,прибутковий податок з фiзичних осiб -3295,1тис.грн.,частина прибутку-707,3тис.грн.,iншi податки :59,8тис.грн..СТР.1625 Ф1 Баланс Заборгованнiсть до фондiв соцiального страхування 7975,9тис.грн.,пенсiйний фонд -3139,5 тис.грн.,разрахунки по безробiттю-225,2тис.грн.,соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi-301,9тис.грн.,ЄСВ-4214,5тис. грн.,ЄСВ по листам непрацездатностi-2,0 тис.грн.,розрахунки по соцiальному страхуванню-92,6тис.грн.. Стр. 1630 Ф1Баланс Заборгованiсть по заробiтной платi складає 6438,0тис.грн.(у тючю поточна-302,6тис.грн.)Заборгованiсть значиться з 03.2008-12.2008рiк -485,5тис.грн. 01.2009-09.2009рiк-399,3тис.грн.. 02.2010-10.2010рiк-354,3тис.грн.. 01.2012-12.2012рiк-1152,4 тис.грн. 01.2013-12.2013рiк-2435,3тис.грн.01.2014-03.2014-608,2тис.грн.. Стр. 1690 Ф1 Баланс За отриманi послуги -1288,9 тис.грн.,розрахунки з пдзвiтними особами-24,5тис.грн. розрахунки по виконавчим листам -107,8тис.грн. розрахунки з профспiлковою органiзацiєю-275,7тис.грн. iншi розрахунки -3,6тис.грн. Ведеться робота по дебiторськiй заборгованостi. В зв язку з тяжким фiнансовим становищем пiдприємство на теперiшнiй час погашає поточну кредиторську заборгованiсть за матерiали, послуги iз заробiтної плати ,а також податкiв та зборiв. Актив строка 1125 сч. 361 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 1618524,38 сч.38 "Резерв сумнiвних доходiв " 661946,71Ст.1155 рах. 375 "Розрахуни по вiдшкодуванню матерiальних збиткiв"1104,42 рах.37,7,7 "Розрахунки з iншими дебiторами"-226,92 рах.рах.631 "Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками"-150887,93. рах.685,2"Розрахунки з прочими кредиторами "-432237,93. рах. 685.1"Розрахунки з iншими кредиторами по ЖКУ" -15205.45 рахю 652"розрахунок по соцiальному страхуваню"-80930,69 рах. 38 "Резерв сумнiвних боргiв"-7080,43 Пасив:Стр.1615 рах.631"Разрахунки з постачальниками та пiдрядниками-5070443,91,рах.63.3"Розрахунки з iноземними постачальниками "-482633,05.рах. 63.0"Розрахунки з постачальниками по кап. вкладенням"-89089,50 Стр.1620 рах.641 "Розрахунки з бюджетом"-13191106,18 стр.1625. рах 65 "Розрахунки зi страхуваня" заборгованiсть перед пенсiйним фондом -3139458,29грн.;розрахунки по безробiтю-225183,71грн.; соц. страх вiд нещасних випадкiв на виробництве-301974,98 грн.ЄСВ-4214622,61грн.ЄСВ по лiкарняним 2037,14грн.розрахунки по соцiальному страхуваню 92591,46грн. стр.1630 рах. 66 "Розрахунки з оплати працi";-заробiтна плата поточна --204279,69грн. заробiтна плата прострочена-5944729,54; депонована заробiтна плата -14709,6грн.;розрахунки по лiкарняним-274258,23грн.стр. 1635 рах. 681" Розрахунки за одержаними авансами" 893223,01грн. стр.1690 рах 372,1 "розрахунки з пiдзвiтними особами "24537,51 рах.37.7.10."Профспiлковi внески"-275747,73грн. рах. 37.7.3"Розрахунки з виконавчим документам" 107780,16грн.рах.685.2"Разрахунки з iншими кредиторами" 1288852,29грн. рах. 685.1"розрахунки з iншими кредиторами по ЖЄУ" 3279,7грн.

Керівник

Костюк Олег Григорович

Головний бухгалтер

Лобанова Наталья Миколаївна


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

за ЄДРПОУ

01056356

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1129

979

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -1456 )

( -1135 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( -327 )

( -156 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

301

539

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -867 )

( -871 )

Витрати на збут

2150

( -22 )

( -100 )

Інші операційні витрати

2180

( -717 )

( -2757 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( -1632 )

( -3345 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

224

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -273 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


0


0

 збиток

2295

( -1905 )

( -3121 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


0


0

 збиток

2355

( -1905 )

( -3121 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1905

-3121

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

938

1462

Витрати на оплату праці

2505

704

917

Відрахування на соціальні заходи

2510

267

341

Амортизація

2515

517

540

Інші операційні витрати

2520

142

1739

Разом

2550

2568

4999

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

288977200

288977200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.00659

-0.01080

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

В зв язку з тим, що одноосiбним власником акцiй пiдприємства є держава в особi мiнiстерства iнфраструктури України ,вона є власником 100% акцiй пiдприємства . Дочiрних пiдриємств у ВАТ IТРЗ немає .Розшифровка iнших операцiйних доходiв за 3 мiсяця 2014року Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг _40,9 тис.грн..Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв- 249,5тис.грн..Дохiд вiд орацiйної аренди -3,5тис.грн.Дохiд вiд реалiзацiї списаних активiв-5,9тис.грн..Дохiд вiд списання кредиторськiй заборгованостi-0,6тис.грн. Дохiд по ЖЄУ -0,4тис.грн. Iншi доходи -0,2тис.грн.Всього-301тис.грн.Розшифровка iнших операцiйних витрат за3 мiсяця 2014року.Собiвартiсть реалiзованих послуг-15,3тис.грн Собiвартiсть реалiзованих виробничних запасiв-226,8тис.грн. Витрати по ЖЄУ-6,1тис.грн.Соцiальнi заходи -2тис.грн. Заробiтна плата за рахунок прибутку-17,4тис.грн. Витрати виробництва-277,1тис.грн. Нестачi та порчi цiнностей 0,6тис.грн..Загально виробничнi витрати 126тис.грн..Всьго 717тис.грн.

Керівник

Костюк О. Г.

Головний бухгалтер

Лобанова Н.Н.


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

за ЄДРПОУ

01056356

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 0 )


( 0 )

Праці

3105

( 0 )

( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 0 )

( 0 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

 

Примітки

*

Керівник

Костюк О.Г.

Головний бухгалтер

Лобанова Н.М.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

за ЄДРПОУ

01056356

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

*

Керівник

Костюк О.Г.

Головний бухгалтер

Лобанова Н.М.


 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 04 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"

за ЄДРПОУ

01056356

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Примітки

*

Керівник

Костюк О.Г.

Головний бухгалтер

Лобанова Н.М.