Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Керуючий санацiєю       Костюк Олег Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.09.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01056356
4. Місцезнаходження
64300, м. Iзюм , Харкiвська обл., в їзд Ювiлейний,1
5. Міжміський код, телефон та факс
(05743)22550 (05743)31507

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.10.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці itrz.com.ua/about/emitent/ в мережі Інтернет 21.10.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб. Посади корпоративного секретаря немає. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв. Товариство не здiйснювало випуск iпотечних цiнних паперiв, тому iнформацiя по п. 9-15 Змiсту не наводиться. Товариство не займається видами дiяльностi, що квалiфiкуються як переробна,добувна промисловiсть або виробництво електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться. Звiт про стан об'єкта нерухостi не наводиться, оскiльки Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якимим здiйснюється шляхом передачi об'єкта (або його частини) житлового будiвництва. Товариство розкриває квартальну фiнансову звiтнiсть у складi Балансу пiдприємства та Звiту про фiнансовi результати, оскiльки згiдно статтi 13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" промiжна звiтнiсть складається щоквартально наростаючим пiдсумком з початку звiтного року в складi балансу та звiту про фiнансовi результати.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) серiя АОО №169349
3. Дата проведення державної реєстрації 03.05.2011
4. Територія (область) Харківська
5. Статутний капітал (грн) 72244300.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 135
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 33.17 Ремонт i технiчне обслугогування iнших транспортних засобiв.,, 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу.,, 25.62 Механiчне оброблення металевих виробiв.
10. Органи управління підприємства Згiдно статуту: Загальнi збори акцiонерiв,Правлiння,Спостережча рада,Ревiзiйна комiсiя.На дату складання квартальної звiтностi триває процедура санацiї вiдповiдно до Ухвали Господарського суду Харкiвської областi вiд 18.11.2010року (справа №Б-39/02-09 вх.№162/02-39,тому органом управлiння є керуючий санацiєю.Керуючий санацiєю Костюк Олег Григорович, Головний бухгалтер Лобанова Наталья Миколаївна.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Банк ПАТКБ "ПРАВЄКС-БАНК"
2) МФО банку 380838
3) поточний рахунок 26008700249370
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті *
5) МФО банку *
6) поточний рахунок *

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Керуючiй санацiей
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костюк Олег Григорович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МН 767405 Московский РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл..
4. Рік народження 1969
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Хiмпром", Керуючий санацiєю
8. Опис Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн у звiтному кварталi щодо зазначеної посадової особи не було.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лобанова Наталiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МН 002304 25.05.2001 Iзюмський МРВ УМВС в Харкiвськiй областi
4. Рік народження 1959
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник головного бухгалтера, Вiддiл освiти Iзюмської районної держадмiнiстрацiї.
8. Опис Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн у звiтному кварталi щодо зазначеної посадової особи не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ТОВ "РЕАКОМП-IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36816015
4. Місцезнаходження 61038,м.Харкiв,пр. П ятдесятирiччя ВЛКСМ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№263471
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (057)762-73-38 (057)738-77-12
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис Обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв (власника) акцiй згiдно Договору про вiдкриття рахунку у ЦП власнику акцiй Товариства у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.
1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, буд.3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рiшення НКЦПФР №2092
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 274-65-40, (044) 279-13-25 (044) 279-13-25
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
9. Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на виконання ЗУ "Про депозитарну систему України" та згiдно Рiшення НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р. набув статусу Центрального депозитарiю. Здiйснює депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю на пiдставi Правил Центрального депозитарiю, затверджених Рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 01.10.2013р. ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає Товариству послуги з обслуговування випуску iменних цiнних паперiв Товариства.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.08.2001 381/1/01 ДКЦПФР UA 4000177562 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 0.25 288977200 72244300 100
Опис Цiннi папери Товариства у звiтному кварталi не брали участь у торгiвлi на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшних ринках. Фактiв лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному кварталi не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 8539 X X
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 13673 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 23003 X X
Усього зобов'язань X 45215 X X
Опис: д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056356
Територія за КОАТУУ 6310400000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 135
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса в їзд Ювiлейний 1,м.Iзюм,Iзюмський район,Харкiвська обл.,64300
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1024 1023 1024
первісна вартість 1001 1088 1088 1088
накопичена амортизація 1002 64 65 64
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3773 3499 3773
Основні засоби: 1010 26682 25046 26682
первісна вартість 1011 56120 54244 56120
знос 1012 29438 29198 29438
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 31479 29568 31479
II. Оборотні активи
Запаси 1100 10580 10058 9056
Виробничі запаси 1101 3892 3468 3892
Незавершене виробництво 1102 4493 4677 2969
Готова продукція 1103 2195 1913 2195
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1171 837 1171
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 603 589 603
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 42 173 42
Готівка 1166 1 1 1
Рахунки в банках 1167 41 172 41
Витрати майбутніх періодів 1170 2 1 2
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 335 214 335
Усього за розділом II 1195 12733 11872 10379
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 44212 41440 42688

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 72244 72244 72244
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 721 721 721
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -73190 -76901 -74714
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 -225 -3936 -1749
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 399 161 399
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 399 161 399
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 8539 8539 8539
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 5642 5634 5642
за розрахунками з бюджетом 1620 12973 13673 12973
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2113 2113 2113
за розрахунками зі страхування 1625 7773 8310 7773
за розрахунками з оплати праці 1630 6059 6369 6059
за одержаними авансами 1635 1093 892 1093
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1959 1798 1959
Усього за розділом IІІ 1695 44038 45215 44038
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 44212 41440 42688

Примітки Розшивровка дебиторської та кредиторської заборгованностi станом на 30.09.2014р. має мiсто дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 837тис. грн.,яка складается iз рах.361 Разрахунки з покупцями i замовниками- 1499,2 тис.грн. и рах.38 Резерв сумнiвних боргiв складає 661,9 тис. грн. (стр.1125Ф1 Баланс), а також iнша поточна дебiторська заборгованнiсть в сумi 589тис. грн.(стр. 1155 Ф1 Баланс. яка зкладается iз рах.375 розрахунки по вiдшкодування матерiальної шкоди-1104тис.грн. рах.37.7.7 Розрахунки по iншим дебiторам-0,2тис.грн. рах.631 Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками-151,3 тис.грн. рах.685.2 Розрахунки з iншими кредиторами-336,9тис.грн. рах.685.1 Розрахунки з iншими кредиторами поЖЕУ-20,2тис.грн. рах.38 резерв сумнiвних боргiв-7тис.грн.рах. Розрахунки по соцiальному страхуванню-80,9тис.грн рах.372.1 Розрахунки з пiдзвiтними особами-5тис.грн. Станом на 30.09.2014року по ВАТ "IТРЗ" має мiсце кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги в сумi 45215тис. грн.,а саме стр. 1615 Ф1Баланс рах.631 Розрахунки з постачальниками i пiдрядниками-5062,4тис.грн. рах.63.3 Розрахунки з iноземними посточальниками-482,6тис.грн. рах.63.0 Розрахунки з постачальниками по кап.вкладанням-89тис.грн Стр.1635 Ф1 Баланс з одержаних авансiв. За виготовлення запасних частин,виконання робiт та послуг-891,7тис.грн. Стр.1620 Ф1 Баланс рах.641 Розрахунки з бюджетом-13673,4тис.грн. СТР.1625 Ф1 Баланс рах.65 Розрахунки по соцiальному страхуванню а саме: пенсiйний фонд -3139,5тис.грн.,разрахунки по безробiттю-225,2тис.грн., соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi-302тис.грн.,ЄСВ-4542тис. грн.,ЄСВ по листам непрацездатностi-2,0 тис.грн.,
розрахунки по соцiальному страхуванню-92,6тис.грн.. вiйськовий збiр-6,6тис.грн. Стр. 1630 Ф1Баланс рах.66 Розрахунки по заробiтной платi складається: заробiтна плата поточна-187,2тис.грн.,заробiтна плата прострочена-5891,1тис.грн. депонiрована-14,7тис.грн. розрахунки по лiкарняним-275,6тис.грн. Стр. 1690 Ф1 Баланс входить:рах.361розрахунки з покупцями та замовниками-9тис.грн.,рах.372.1розрахунки з пдзвiтними особами-29,3тис.грн. рах.37.7.3розрахунки по виконавчим листам -111,2тис.грн. рах.37.7.10розрахунки з профспiлковою органiзацiєю-284,1тис.грн. рах.685.2 розрахунки iншi кредитори -1362тис.грн. рах.685.1 розрахунки з iншими кредиторами по ЖЕУ-2,1тис.грн.Ведеться робота по дебiторськiй заборгованостi. В зв язку з тяжким фiнансовим становищем пiдприємство на теперiшнiй час погашає поточну кредиторську заборгованiсть за матерiали, послуги iз заробiтної плати ,а також податкiв та зборiв.
Керівник Костюк О. Г.
Головний бухгалтер Лобанова Н.Н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056356
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2569 2621
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -2804 ) ( -3674 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( -235 ) ( -1053 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1196 1137
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -2368 ) ( -2314 )
Витрати на збут 2150 ( -32 ) ( -292 )
Інші операційні витрати 2180 ( -2272 ) ( -4606 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -3711 ) ( -7128 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 621
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( -240 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -3711 ) ( -6747 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( -3711 ) ( -6747 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3711 -6747

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1656 2542
Витрати на оплату праці 2505 2061 2641
Відрахування на соціальні заходи 2510 759 1090
Амортизація 2515 1530 1591
Інші операційні витрати 2520 988 2507
Разом 2550 6994 10371

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 288977200 288977200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.01284 0.02335
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки В зв язку з тим, що одноосiбним власником акцiй пiдприємства є держава в особi мiнiстерства iнфраструктури України ,вона є власником 100% акцiй пiдприємства. Дочiрних пiдриємств у ВАТ IТРЗ немає. Розшифровка iнших операцiйних доходiв за 9 мiсяiв 2014року: Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг -94,2 тис.грн..Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв- 314,4тис.грн..Дохiд вiд операцiйної аренди -11,2тис.грн.Дохiд вiд реалiзацiї списаних активiв-37,8тис.грн.. Дохiд вiд списання кредиторськiй заборгованостi-0,6тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв-736,7тис.грн. Iншi доходи -1тис.грн.Всього-1195,9тис.грн. Розшифровка iнших операцiйних витрат за 9 мiсяцiв 2014року. Собiвартiсть реалiзованих послуг-15,3тис.грн Собiвартiсть реалiзованих виробничних запасiв-270,9тис.грн. Визнанi штрафи, пенi-283,4тис.грн. Витрати по ЖЄУ-20тис.грн. ПДВ за рахунок прибутку-0,9тис.грн. Соцiальнi заходи -5,8тис.грн. Заробiтна плата за рахунок прибутку-48,6тис.грн. Нарахування на заробiтну плату за рахунок прибутку-18,7тис.грн. Лiкарнянi за рахунок прибутку-26,4тис.грн. Витрати виробництва-792,5тис.грн. Загально виробничнi витрати -373,6тис.грн.. Витрати вiд знецiнення запасiв-37,2тис.грн. Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв-112,5тис.грн. Списання необоротних активiв-266,2тис.грн. Всьго 2272тис.грн.
Керівник Костюк О. Г.
Головний бухгалтер Лобанова Н.Н.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056356
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки *
Керівник Костюк Олег Григорович
Головний бухгалтер Лобанова Наталья Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056356
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки *
Керівник Костюк Олег Григорович
Головний бухгалтер Лобанова Наталья Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 10 | 01
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iзюмський тепловозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056356
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки *
Керівник Костюк Олег Григорович
Головний бухгалтер Лобанова Наталья Миколаївна